قرارداد تحویل

بسمه تعالی
مشاور املاک ........................................................ تاریخ: ...........................................
در تاریخ فوق پیرو پیش فروش به شماره .......................... مورد معامله صحیح و سالم طبق قرارداد احداث ،تکمیل و تحویل خریدار گردید و کلیه مفاد و مندرجات پیش فروش به قوت خود باقی است. مبلغ......................................................ریال از ثمن معامله بابت تحویل به فروشنده پرداخت گردید و خریدار متعهد می شود که مابقی مبلغ را در دفترخانه قبل از تنظیم سند با فرشنده تسویه نماید، تاریخ حضور و مبلغ پرداختی در دفترخانه و کلیه موارد پیش فروش تغییر نکرده و تسلیم خارج از موعد بدلیل درخواست خریدار و فقط به منزله کارگشایی بوده است. و خریدار متعهد گردید در موعد مقرر کلیه مدارک مورد نیاز و متعهدات بازپرداخت سود اقساط و مشارکت را به بانک مسکن شعبه .............................. بابت وام .........................................ریال به بانک ارائه نماید و در دفترخانه ................................................... بابت انتقال سند قطعی حاضر شود چنانچه به هر دلیل حاضر به همکاری نشود کلیه دیرکرد و جرایم به بانک مسکن و خریدار که در قرارداد قید شده را پرداخت خواهد نمود.
طرف اول قرارداد(فروشنده): گواهان: طرف دوم قرارداد(خریدار):

مهر و امضاء مشاور املاک

 

 

 

Top