۶ طبقه ، ۱۲ واحد
6 طبقه ، 6 واحد
4 طبقه ، 8 واحد
تریبلکس تجاری - مسکونی
Top